Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN

Infram InnovatiepakketStappenplan bij innovatie en implementatie

1. Scan potentie

 1. Infram verkent de mogelijke toepassingen van uw innovatie binnen de Nederlandse water- en dijkenbouw op basis van door u aan te leveren informatie over het materiaal, de karakteristieken en productspecificaties;
 2. We inventariseren de reeds bestaande producten voor gegenereerde toepassingen;
 3. We maken een eerste verkenning van de kennisleemtes en onderzoeksvragen die voor acceptatie en toepassing onderzocht en beantwoord moeten worden;
 4. Op basis van a, b en c voeren wij een scan uit betreffende de kansrijkheid van uw innovatie voor de verschillende gegenereerde toepassingen;
 5. Vastleggen van stap 1 in een rapport in één concept versie en een definitieve versie.

2. Betrekken belanghebbenden

 1. Infram maakt een verkenning van mogelijke toekomstige gebruikers en belanghebbenden;
 2. We organiseren een workshop waarin we samen met u uw innovatie en de mogelijke toepassingen presenteren. Het doel hiervan is om interesse en draagvlak te peilen en zorgpunten en onderzoeksvragen te inventariseren. Wij verzorgen de uitnodigingen en sturen hierbij het rapport van stap 1 mee. Bij maximaal 20 deelnemers is het mogelijk de workshop op het kantoor van Infram te houden;
 3. We helpen bij het maken van de presentaties;
 4. We verzorgen de workshop en begeleiden deze;
 5. We maken een verslag van de workshop. Dit bevat tevens de genodigdenlijst met gegevens van contactpersonen.

3. Testplan

 1. Infram consulteert Deltares over de aard en omvang van de benodigde testen;
 2. We stellen het testplan op. Hierin beschrijven wij in detail de benodigde testen, de testopstellingen en de kosten die hiermee gemoeid zijn;
 3. We laten het testplan reviewen door Deltares of een ander kennisinstituut.

4. Subsidie onderzoek

 1. Infram voert onderzoek uit naar mogelijke subsidieverstrekkers voor de testen. Denk aan POV’s, RWS CIP, EU programma’s, lopende onderzoeken bij kennisinstituten e.d.;
 2. We brengen het rapport van stap 1 en het testplan onder de aandacht van de verschillende subsidieverstrekkers, stellen de subsidie-aanvragen op en dienen samen met u de aanvraag voor subsidie in.

5. Uitvoeren van testen

 1. Infram voert de testen uit of begeleidt deze. Dit is afhankelijk van de benodigde testopstelling, testmaterieel en het uitvoeringsinstituut. Dit kan Infram zijn bij gebruik van onze simulatoren, of door derden worden gedaan zoals de Technische Universiteit, Deltares, aannemers, afstudeerders e.d.;
 2. We rapporteren de testen en resultaten of reviewen deze, afhankelijk van wie de testen uitvoert;
 3. We verzorgen indien nodig de adviesaanvraag aan ENW.

6. Gebruiksinstructies

 1. Voor de toepassingen in waterkeringen stelt Infram een ontwerp- en beoordelingsmethode op (of laat deze opstellen) waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium WBI resp. OI.;
 2. Indien van toepassing stellen wij uitvoeringsinstructies op.

7. Uitvoering in projecten

 1. Indien nodig en van toepassing kan Infram de realisatie van projecten begeleiden.