ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Business Case Toolbox

Realistisch rekenmodel bij duurzaamheidsambities
ANP
Periode
 • 2015 - heden
Betrokken partijen
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
 • Gemeente Arnhem,
 • Provincie Gelderland,
 • PitPoint Clean Fuels
 • Rolande LNG,
 • Attero,
 • Heineken,
 • Albert Heijn,
 • Simon Loos,
 • Mobiele Stroom BV,
 • Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart,
 • LNG Platform.

In het kader van het SER energieakkoord heeft de Rijksoverheid samen met marktpartijen de duurzame brandstofvisie ontwikkeld. Deze visie geeft aan welke brandstoffen voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen in Nederland het beste kunnen gebruiken op weg naar stiller, schoner en zuiniger vervoer. De verduurzaming van vervoermiddelen draagt bij aan het bereiken van de klimaatdoelen. Een succesvolle transitie naar duurzame brandstoffen is alleen mogelijk met haalbare business cases in de hele keten: brandstofproductie, distributie én gebruik. Waar liggen de kansen en de risico’s, wat zijn de kosten en hoe bereik je het beoogde effect?

Foto: Heineken

De vraagIs een snelle(re) transitie naar duurzame brandstoffen haalbaar?

De wil om het transport te verduurzamen is alom aanwezig; de financiële middelen meestal niet. Elektrische- en waterstofvoertuigen hebben een hoge aanschafprijs. Daarnaast zijn er beperkingen qua actieradius (elektrisch) en de beschikbaarheid van tankstations (waterstof). Het gebruik van LNG (vloeibaar aard- of biogas) voor het zware wegvervoer stuit vaak op obstakels in wet- en regelgeving. Een succesvolle transitie naar duurzame brandstoffen is alleen mogelijk met haalbare business cases in de hele keten: brandstofproductie, distributie én gebruik. De mate van haalbaarheid varieert per brandstof en is mede afhankelijk van het distributieconcept van een verlader. Haalbaarheid is te vergroten door de inzet van subsidies maar ook door beleidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het toestaan van distributie in de randen van de dag.

Foto: ThinkStockFoto

Onze inbrengDynamische koppeling tussen duurzaamheidsambities, partijen en geld

Infram heeft de impact van de energietransitie qua geld en duurzaamheid inzichtelijk gemaakt en daarmee het gesprek tussen de betrokken partijen over ambitie, geld en risico’s gefaciliteerd. Daarvoor heeft Infram een business case toolbox ontwikkeld, in nauwe samenwerking met betrokken partijen, aan de hand van onderstaande concrete projecten:

 • Ontwikkeling waterstoftankstation Arnhem (Ministerie van IenM, gemeente Arnhem, provincie Gelderland, PitPoint Clean Fuels)
 • Productie van LNG uit biomassa (Attero en Rolande LNG)
 • Realisatie van LNG tankstations voor vrachtwagens (Rolande LNG)
 • Realisatie van LNG bunkerstations voor de binnenvaart (EICB en PitPoint Clean Fuels)
 • Inzet van LNG vrachtwagens in de stedelijke distributie (Albert Heijn en het LNG Platform)
 • Inzet mobiele walstroom voor de binnenvaart (Mobiele Stroom BV)
 • Inzet van elektrische vrachtwagens in de binnenstedelijke distributie (Heineken, Simon Loos, gemeente Amsterdam)

Publieke en private partijen hebben elkaar hard nodig om duurzaamheidswoorden in daden om te zetten. Dat begint bij het herkennen en erkennen van elkaars belangen, mogelijkheden en beperkingen. In financieel opzicht blijken er meerdere wegen naar Rome te leiden. Door de dynamische koppeling van ambities aan partijen en geld ontstaat een menukaart met uiteenlopende investeringsmogelijkheden. Deze systematiek is bij uitstek in te zetten als onderlegger voor het maken van afspraken tussen betrokken partijen over investeringen, risico’s en de te bereiken resultaten.

Foto: ThinkStockFoto

Het resultaatBusiness Case Toolbox Duurzame Brandstoffen

Het resultaat van deze opdracht is de business case toolbox voor duurzame brandstoffen. Deze bestaat uit zeven business case rapportages en de bijbehorende rekenmodellen. Elk rekenmodel bevat standaard een aantal maatregelen die de haalbaarheid van de business case vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stimuleren van de vraag naar duurzame voertuigen en brandstoffen. Dit vergroot de financierbaarheid van een tankstation. Elk rekenmodel heeft een overzichtelijke cockpit. Deze cockpit geeft met één druk op de knop de kernresultaten van verschillende met elkaar te vergelijken projectscenario’s weer. Elke toolbox geeft direct inzicht in het effect van de brandstoftransitie in termen van geld en de uitstoot van koolstofdioxide, stikstof en fijnstof.

Infram zet deze toolbox in bij de procesbegeleiding van partijen die werken aan concrete duurzame brandstofprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van waterstoftankstations in Arnhem, Den Haag en in de provincie Fryslân. Met de inzet van de toolbox bewaakt Infram continu de relatie tussen ambities, geld en risico’s. Dit draagt bij aan een snellere opschaling van het gebruik van duurzame brandstoffen.

Wij werken ook aan:

 • Procesbegeleiding samenwerkingsovereenkomst waterstof station in Arnhem en Utrecht
 • Procesbegeleiding provincie Fryslân samenwerkingsovereenkomst waterstof station

Volgende project

Business Case Toolbox

Realistisch rekenmodel bij duurzaamheidsambities