Home →Projecten →Onze mensen →
Werkvelden
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Contact →
NLEN
Gebiedsopgave Ravenstein – Lith - intro image
Projecten

Gebiedsopgave Ravenstein – Lith

De Meanderende Maas
Periode
 • 2015 – heden
Betrokken partijen
Trekker:
 • Waterschap Aa en Maas
Partners:
 • Provincie Noord-Brabant,
 • Gemeente Oss,
 • Ministerie van IenM,
 • Rijkswaterstaat,
 • Provincie Gelderland,
 • Waterschap Rivierenland,
 • Gemeente West Maas en Waal,
 • Gemeente Wijchen,
 • Natuurmonumenten.

Tussen het vestingstadje Ravenstein en de stuw bij Lith ligt een Maastraject van zo’n 18 km met een urgente waterveiligheidsopgave: vanwege nieuwe veiligheidsnormen moeten de dijken aan Brabantse zijde van dit riviertraject worden aangepakt. Door rivierverruiming kan een waterstandsverlaging worden gerealiseerd, waardoor de dijkversterkingsopgave minder hoog wordt. Deze aanpak vraagt een krachtig samenspel tussen dijk, uiterwaarden en rivier. Samen met gebiedsopgaven voor ruimte, economie en natuur wordt dit uitgewerkt in een integrale verkenning (MIRT en HWBP).

225 miljoen
Totaal investeringsbedrag
20 cm
Waterstandsverlaging
3.500 ha
Aaneengesloten rivieroevergebied door beoogde maatregelen

De vraagHoe zorgen we voor waterveiligheid in combinatie met gebiedsontwikkeling?

In 2016 is een MIRT onderzoek uitgevoerd voor dit gebied. Daarbij is onderzocht welke bijdrage rivierverruiming naast dijkversterking kan leveren aan de waterveiligheidsopgave en welke kansen dat schept voor het gebied. Maar ook of er draagvlak voor is, en of cofinanciering van dit project vanuit de regio mogelijk is.

Gebiedsopgave Ravenstein – Lith - image 1

Onze inbrengEen gedragen MIRT onderzoek en financiering in 8 maanden tijd

Als externe project- en procesmanager heeft Infram het bestuurlijke proces in het MIRT onderzoek aangestuurd, het projectteam leiding gegeven en de samenwerking met de partners vormgegeven door o.a. werkplaatsen te begeleiden. Daarnaast heeft Infram inhoudelijke expertise ingebracht. Samen met een aantal experts is een gedragen gebiedsbeeld en bijbehorende maatregelen voor dijk, rivierverruiming en gebied in beeld gebracht en vastgelegd in een MIRT onderzoeksrapport. Infram heeft de start van de integrale verkenning vormgegeven. Vanuit de rol als projectmanager is het team opgebouwd en de aanpak vormgegeven. Ook leverde Infram ondersteuning op het vlak van risicomanagement, planning en kostenraming.

Gebiedsopgave Ravenstein – Lith - image 2

Het resultaatGeaccepteerde integrale visie wordt in verkenning uitgewerkt

Het MIRT onderzoek heeft geleid tot de integrale visie de Meanderende Maas met concrete mogelijkheden om de komende decennia aan de waterveiligheid én gebiedsontwikkeling te gaan werken. Het gebied van de Meanderende Maas kent een krachtige en unieke wisselwerking tussen de herkenbare natuurlijke oude meanders en de cultuurtechnische ingrepen van de kanalisering. Door uitvoering van alle plannen ontstaat een aaneengesloten rivieroevergebied van 3.500 hectare.

Tijdens de onderzoeksfase is goede ervaring opgedaan met een integrale gebiedsbenadering van het waterveiligheidsvraagstuk door de samenwerking van twee waterschappen, twee provincies, drie gemeenten en partijen als Natuurmonumenten met het Rijk. Betrokken partners steunen de stap naar een integrale verkenning. De verkenning heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. De verkenning leidt tot een besluit over één integraal voorkeursalternatief voor de beoogde dijkverbetering, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling.

Gebiedsopgave Ravenstein – Lith - image 3

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Petra van den Brand

Senior Adviseur

Foto Petra van den Brand

Wij werken ook aan:

 • MIRT onderzoek & verkenning Pilot MLV Marken
 • MIRT Verkenning Callandbrug
 • MIRT Verkenning Haaglanden
 • Projectbeheersing, onderzoekscoördinatie /-management MIRT Onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA)
 • Beter Benutten
 • Verkenning KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (HWBP)

Volgende project

InnovA58 - intro image

InnovA58

Multidisciplinaire inzet voor integrale planvorming