Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

Innovatiebegeleiding waterbouw

Innovatiepakket van eerste idee tot implementatie
Betrokken partijen
 • Profextru BV,
 • Dantonit A/S,
 • NAUE GmbH & Co,
 • POV piping,
 • POV Macrostabiliteit,
 • POV Waddenzeedijken,
 • Waterschap Limburg,
 • Rijkswaterstaat,
 • Deltares.

Met speciale programma’s zoals de Project Overstijgende Verkenningen (POV) binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van overheid en waterschappen, worden bedrijven gestimuleerd innovatieve ideeën of producten voor dijkversterking of waterbouw te ontwikkelen. Voor menigeen uitdagend en onbekend terrein. Infram heeft ervaring met het totaaltraject en helpt vanaf het eerste idee met een innovatiescan (is het idee wel effectief en haalbaar), tot aan de realisatie in (proef)projecten. Uit ons internationale netwerk komen vaak verrassende werkwijzen en vragen naar voren. Met deze inzichten gaan we aan de slag om in het buitenland succesvol toegepaste technieken, die kansrijk (b)lijken voor Nederlandse projecten, ook in eigen land te implementeren. Infram is onafhankelijk initiatiefnemer, aanjager en kennispartner bij innovaties in ruimte, mobiliteit en water.

De vraagZijn kunststof kwel- en filterschermen geschikt voor onze dijken?

Infram bezoekt regelmatig internationale beurzen en seminars op zoek naar nieuwe duurzame ontwikkelingen en producten die de Nederlandse waterbouw (en specifiek de dijkenbouw) beter, goedkoper of sneller realiseerbaar kunnen maken. Tijdens een van deze beurzen werd onze interesse gewekt door kunststof damwandschermen die ontwikkeld waren als oeverbescherming. We zagen in deze schermen een bredere toepassing om piping bij dijken te kunnen voorkomen. Zo kan het als heavescherm worden ingezet als duurzamer en goedkoper alternatief voor bijvoorbeeld stalen damwandschermen. En (met aanpassing) doorontwikkeld tot filterscherm, kan het mogelijk dienen als beter alternatief voor het verticaal zanddicht geotextiel of de grof zand barrière. Aanleiding voor ons om op eigen initiatief en in samenwerking met de producent, te onderzoeken of dit duurzame oplossingen biedt voor pipingproblemen bij dijken in ons land.

Innovatiebegeleiding waterbouw

Onze inbrengInnovatiepakket van eerste idee tot implementatie

De weg van idee naar uitwerking en implementatie is complex. Daarom werken we volgens het Infram Innovatiepakket; een stappenplan met na elke stap een ‘go/no-go’ beslissing. Ook bij het onderzoeken van de kansrijkheid en technische haalbaarheid van dit product hebben we het Infram Innovatiepakket toegepast:

 1. Scannen van de potentie van de kunststof kwel- en filterschermen in relatie tot concurrerende producten en de kennisleemtes en onderzoeksvragen. Op basis van onze kennis van waterbouwkundige problemen, de bestaande technieken en de markt, zijn we in staat de kansrijkheid van het idee te beoordelen. Dit is vastgelegd in een rapportage.
 2. Betrekken belanghebbenden. De rapportage uit stap 1 hebben we in een workshop met potentiële toekomstige gebruikers en belanghebbenden verder verkend. Ook is het idee ingediend in de kansenscan en marktverkenning van de POV piping. Daar werd het product als zeer kansrijk beoordeeld. Infram helpt mee bij het promoten van het product o.a. op beurzen, kennis- en POV dagen en zorgt voor draagvlak bij alle betrokken partijen, zodat na positief resultaat in de voorgenomen testfase ook daadwerkelijk doorgepakt kan worden.
 3. Testplan schrijven en testlocatie zoeken. De conceptuele werking van de innovatie is aangetoond, maar wat is ervoor nodig om dit in Nederland te realiseren? Infram stelt in samenwerking met kennisinstituten en aannemers een testplan op en zoekt één of meer representatieve testlocatie(s).
 4. Infram heeft het testplan opgesteld en zorgt voor draagvlak hiervoor bij kennisinstituten. Het uitvoeren van de testen en de vervolgstappen moeten nog worden uitgevoerd.
Innovatiebegeleiding waterbouw

Het resultaatTestfase maakbaarheid en toepassing

Op basis van het door Infram geschreven testplan, onderzoeken aannemers de maakbaarheid van de innovatie in de praktijk. Infram zorgt voor begeleiding en vastlegging van voortgang en proces. We betrekken partijen, initiëren publiciteit van het resultaat en werken mee aan de verdere uitrol. Infram vervult van begin tot eind de rol van innovatiegedreven, onafhankelijk adviseur; we hebben geen belang bij het product of de leverancier maar zetten in op materialen en technieken die bijdragen aan duurzame, snellere, goedkopere en betere oplossingen.

We werken ook aan:

 • Innovatieve oplossingen voor kruinhoogtetekort
 • Brede toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen in de dijkenbouw
 • Toepassingen van bentonietmatten in de dijkenbouw
 • Versterking van overgangen in dijkbekledingen

Volgende project

Project intro image

Assetmanagement

Voor aantoonbare invulling van Zorgplicht