Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

Risico- en kansberekeningsnormering

voor waterkeringen
Periode
 • 2015 - Heden
Betrokken partijen
 • Rijkswaterstaat,
 • Deltares,
 • Van der Meer Consulting,
 • Alterra,
 • Wetterskip Fryslân,
 • Waterschap Noorderzijlvest,
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
 • Waterschap Aa en Maas,
 • Waterschap Rivierenland,
 • Waterschap Scheldestromen.

De veiligheidsnormering in de nieuwe waterwet van 2017 is niet langer gebaseerd op het ‘blijven staan’ van waterkeringen bij een extreme waterstand, maar op risicoberekening van daadwerkelijk doorbreken en de (overstromings)gevolgen daarvan. Een compleet ander uitgangspunt maar met hetzelfde doel: beschermen van Nederland tegen overstromingen. Met de overgang naar de nieuwe normering moest ook het bestaande beoordelingsinstrumentarium worden aangepast. Infram is als technisch- en inhoudelijk expert betrokken bij onderzoeken die nodig zijn om tot een nieuw Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) te komen. Hierin zijn de voorschriften vastgelegd die de beheerders van waterkeringen moeten hanteren voor de wettelijk geregelde periodieke beoordelingen van de waterkeringen. Infram levert momenteel een bijdrage aan optimalisatie en implementatie van het WBI.

Risico- en kansberekeningsnormering

De vraagKennisontwikkeling voor transitie naar nieuwe normering

Al vanaf de eerste Deltawerken in de 60-er jaren is er behoefte aan een risiconormering voor waterkeringen. De zekerheid dat een dijk het houdt is uiteraard belangrijk voor veiligheid van land, bevolking en economie. Maar het kunnen berekenen en inschatten van doorbraakrisico’s biedt mogelijkheden om te prioriteren en de basisveiligheid voor gebieden met een hoog risico te garanderen. Kennis en techniek waren lange tijd ontoereikend, maar staan anno 2017 op een hoog niveau. Infram is al jaren betrokken bij kennisontwikkeling over waterkeringen. Vanwege onze technische en inhoudelijke expertise zijn we vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van een beoordelingsmodel voor sterkte van gras op dijken.

Risico- en kansberekeningsnormering

Onze inbreng en het resultaatOnderzoek, kwaliteitsborging en kennisdeling voor ontwikkeling van WBI 2017

Infram heeft mede aan de lat gestaan voor kennisontwikkeling binnen het WBI 2017, heeft een deel van de kwaliteitsborging van het instrumentarium uitgevoerd en heeft bijgedragen aan de kennisdeling van de achtergronden en toepassing van het instrumentarium door beheerders. Daarvoor hebben we op verschillende manieren input geleverd:

 • Vaststellen van kennishiaten en het dichten daarvan in het onderzoeksprogramma Sterkte en Belasting Waterkeringen (SBW). Door full-scale proeven met simulatoren heeft Infram samen met Deltares, Van der Meer consulting en Alterra, kennis ontwikkeld over het effect van golven op grasbekledingen op zowel de buiten- als de binnenzijde van dijken;
 • Opstellen van nieuw Technisch Rapport Toetsen Grasbekledingen op dijken op basis van bovengenoemde full-scale simulatorproeven. Dit rapport ligt ten grondslag aan de gras gerelateerde beoordelingssporen in het huidige WBI 2017 en het Ontwerpinstrumentarium OI2014;
 • Het WBI 2017 ligt qua filosofie in het verlengde van het onderzoeksproject Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK2) waarvoor Infram samen met andere bureaus de overstromingsrisico’s van verschillende dijkringgebieden heeft berekend. Deze gegevens, opgedane kennis en ervaring zijn benut in het WBI 2017;
 • Generale Repetitie (GR) van WBI 2017 instrumentarium inclusief software. Deze heeft Infram doorlopen met een aantal keringbeheerders. Daarbij lag de focus op het afleiden van Hydraulische Belastingen en de beoordeling van piping, macrostabiliteit en steen, asfalt- en grasbekledingen. De resultaten van de GR worden gebruikt om het WBI 2017 verder te optimaliseren;
 • Ontwikkelen en geven van cursussen tijdens de GR. Infram heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van leerdoelen en cursusprogramma en –materiaal voor de cursus Bekleding (steen, asfalt en gras) en heeft onderdelen van deze cursus gegeven;
 • Uitvoeren ketentest. De stand-alone applicaties, Steentoets, Basismodule (BM) Asfalt Golfklap en BM Gras Buitentalud zijn onderdeel van de WBI 2017-software. Met deze applicaties kunnen gedetailleerde toetsen voor diverse beoordelingssporen worden uitgevoerd. In de door Infram uitgevoerde ketentest is onderzocht of vanaf de Ministeriële Regeling (betreft o.a. de procedure voor het uitvoeren veiligheidsbeoordelingen van waterkeringen, te hanteren hydraulische belastingen en voorschriften voor het uitvoeren van de technische beoordeling) tot en met het eindoordeel, de beoordeling met deze stand-alone applicaties kan worden uitgevoerd;
 • Acceptatietest voor BM Gras Buitentalud. Hierbij hebben we onderzocht of de functionaliteit zoals beschreven in het functioneel ontwerp gerealiseerd is en of de werking juist is.

Vanaf januari 2017 vormt het WBI de proces- en rekenregels voor de nieuwe APK-keuring van waterkeringen. Dat vraagt van beheerders een andere manier van werken en denken, kunnen omgaan met nieuwe rekenregels en vaardigheden in kansberekening en statistiek. Infram begeleidt dit proces en blijft betrokken bij testen en optimaliseren van het systeem.

Risico- en kansberekeningsnormering

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Gosse Jan Steendam

Senior Adviseur / Sectormanager Waterwerken

Portretfoto Gosse Jan Steendam

Wij werk(t)en ook aan:

 • Golfsimulatoren
  • Technisch rapport grasbekledingen op dijken
  • Erosiebestendige overgangen
  • Bepalen sterkte gras op dijken: grastrekproeven
 • EU project Theseus
 • Testen en cursus WBI Bekledingen, Generale repetitie

Volgende project

Project intro image

Zuidasdok

Bouwen aan een beter bereikbare en leefbare Zuidas