Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

Zuidasdok

Bouwen aan een beter bereikbare en leefbare Zuidas
Foto: Gemeente Amsterdam
Periode
Verkenning:
 • 2010 – 2012
Planuitwerking:
 • 2012 – 2016
Voorbereiding realisatie:
 • 2015 – 2016
Realisatie:
 • 2017 – 2028
Betrokken partijen
Financiering:
 • Rijk,
 • gemeente Amsterdam,
 • Stadsregio Amsterdam,
 • Provincie Noord-Holland.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas (als internationaal zakencentrum) en de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig: uitbreiding van het station Amsterdam Zuid, inclusief inpassing van het stedelijk- en regionaal openbaar vervoer (metro, tram, bus, taxiplaatsen, kiss & ride en fietsenstallingen) én verbreding van de snelweg naar 2x6 rijstroken. Dit gebeurt door de A10 Zuid ter hoogte van het centrum van de Zuidas in twee tunnels aan te leggen. Deze tunnels dragen bij aan vermindering van geluidbelasting, verbetering van luchtkwaliteit en maken woningbouw mogelijk. Op het dak van de tunnels ontstaat nieuwe openbare ruimte. Hierdoor kan Zuidas verder ontwikkelen tot een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en voorzieningen.

6 minuten
Nieuwe reistijd naar Schiphol
6 km
Nieuwe rijstroken op A10
Gemeente Amsterdam

De vraag en onze inbrengBeweging en versnelling brengen in een vastgelopen proces

Decennia werd al gesproken over de ontwikkeling van Zuidasdok, maar Rijk, Amsterdam en private partijen kwamen niet tot positieve besluitvorming. Vanaf het moment dat besloten werd een MIRT-verkenning uit te voeren, is Infram bijgesprongen en heeft bijgedragen aan beweging en versnelling.

Zuidasdok is een omvangrijk meerjarig project, opgedeeld in verschillende MIRT-fasen. Infram heeft diverse bijdragen geleverd vervuld in elke fase, zowel in de verkenningsfase, in de planuitwerking- en voorbereidende realisatiefase als in de realisatiefase van Zuidasdok. Daarbij pakte Infram een rol:

 • als manager governance en business case tijdens de verkenningsfase en was daarbij verantwoordelijk voor o.a. de samenwerking tussen betrokken shareholders en stakeholders. Maar ook voor een beoordelingskader voor de verkenning, een financieel sluitende case, een bestuursovereenkomst met afspraken over governance en risicoallocatie voor de planuitwerkingsfase, een integrale maatschappelijke kosten-batenanalyse (incl. review CPB), de kostenraming (SSK), risicomanagement en gate review voorkeursbeslissing;
 • als adviseur projectbeheersing in de verkennings- en planuitwerkingsfase. Infram leverde een bijdrage aan beheersing van financiën, planning, risicomanagement en informatiemanagement;
 • als specialist grondverwerving voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst eigendomsposities voor inbreng en ruil van (zakelijke rechten voor) grond tussen Rijk, ProRail en gemeente Amsterdam incl. bijkomende afspraken met Belastingdienst;
 • als integraal inkoop- en contractmanager gedurende de fase van planuitwerking en voorbereiding realisatie. Dat betekende dat Infram verantwoordelijk was voor o.a. brede marktconsultatie, public-private comparator, inkoopstrategie, claimscan, inkoopplan, voorbereiding aanbesteding, het gehele aanbestedingsdossier, Tenderboard, toestandsonderzoeken, toetsen op kwaliteit aanbestedingsdossier (KAd-toetsen), gate review projectbeslissing en gate review markt;
 • als inkoop- en contractadviseur, betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van de gehele aanbesteding van het Design&Construct-contract via een concurrentiegerichte dialoog;
 • als secretaris MT van het Integraal Projectmanagement-team voor de voorbereidings- en realisatiefase;

Het resultaatVoorkeurbeslissing en vroegtijdige aanbesteding, parallel aan de planuitwerking

Infram heeft er mede voor gezorgd dat in de verkenning binnen twee jaar een voorkeursbeslissing is genomen. Aansluitend heeft Infram bijgedragen aan vroegtijdige betrokkenheid van de markt en is onder leiding van Infram parallel aan de planuitwerkingsfase al gestart met de voorbereiding van de realisatie. Dit maakte het mogelijk om vroegtijdig met aanbesteding te starten en te gunnen, direct na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit en Bestemmingsplan.

Gemeente Amsterdam

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Bart van Bussel

Algemeen Directeur / Senior Adviseur

Portretfoto Bart van Bussel

Wij werken ook aan:

 • Programmamanagement 14 dijkversterkingen en rivierverruimingen Noordelijke Maasvallei
 • Programmabeheersing ERTMS
 • Innovatiemanagement Innova58 (verkenning en planuitwerking)
 • Ontwikkelen ruimtelijke kwaliteit & technisch management Ruimte voor de Waal-Nijmegen
 • Inkoop- en contractmanagement bij verschillende HWBP- en Ruimte voor de rivierprojecten

Volgende project

Project intro image

Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Veiligheid en kwaliteit voor de omgeving