ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Meanderende Maas

Gebiedsopgave met maatschappelijke meerwaarde
Periode
 • 2015-heden
Betrokken partijen
 • Trekker: Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Oss
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Gelderland
 • Waterschap Rivierenland
 • Gemeente West Maas en Waal
 • Gemeente Wijchen
 • Natuurmonumenten

Duurzame waterveiligheid door dijkversterking én rivierverruiming. Met ook nog eens winst op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur. In het project Meanderende Maas in het gebied tussen Ravensein en Lith komt het allemaal samen. Door een integrale aanpak, brede bestuurlijke samenwerking en constructieve interactie met bewoners en ondernemers in de Brabants-Gelderse regio, is in december 2019 een breed gedragen voorkeursalternatief vastgesteld. Hoe een dijkversterkingsopgave is uitgegroeid tot een maatregelenpakket dat het hele gebied veiliger en mooier maakt.

235 mln
Totaal investeringsbedrag
26 km
Dijk aan de Brabantse zijde van de Maas
2650 ha
Aaneengesloten projectgebied
270.000 inwoners
Door dijkversterking beschermd in achterliggend gebied
>10
Werkbijeenkomsten met bewoners
20 cm
Waterstandsverlaging
2025
Realisatie dijk
2028
Realisatie maatregelen

De vraagHoe geven we met zoveel spelers in het gebied, invulling aan een integrale aanpak van de waterveiligheidsopgave?

Op basis van het MIRT-onderzoek dat Infram in 2016 heeft uitgevoerd, hebben betrokken partijen besloten de waterveiligheidsopgave breder te trekken. Een integrale aanpak die dijkversterking en rivierverruiming combineert met andere uitdagingen in het gebied. Infram is gevraagd voor advies, project- en procesbegeleiding van deze integrale HWBP én MIRT-verkenning.

Onze inbrengVormgeven aan gezamenlijk eigenaarschap, sturen op proces en samenhang

Infram heeft het bestuurlijke proces aangestuurd, het projectteam leiding gegeven, de samenwerking met partners vormgegeven en door middel van verschillende werkbijeenkomsten andere stakeholders betrokken bij het gebiedsproces. Met hen is een breed scala aan maatregelen onderzocht: maatregelen voor dijk, rivierverruiming en kansen voor het gebied. Naast dit voorkeursalternatief is in januari 2020 ook een ontwerp interprovinciale structuurvisie vastgesteld, waarin het voorkeursalternatief wordt verankerd en waarin de gezamenlijke lange termijn visie op het gebied is opgenomen. Vanuit de rol als onafhankelijk projectmanager namens alle partijen kon Infram voorstellen doen die het beste waren voor het gemeenschappelijke doel. En konden besluiten worden genomen op basis van samenhangende informatie over alle aspecten van het proces. Ook leverde Infram ondersteuning op het vlak van risicomanagement, planning, kostenraming en duurzaamheid.

Het resultaatBreed gedragen maatregelenpakket voor waterveiligheid en gebiedsontwikkeling

Het MIRT-onderzoek heeft geleid tot de integrale visie ‘De Meanderende Maas’ waarin duurzame waterveiligheid en gebiedsontwikkeling zijn samengebracht. De daarop volgende MIRT-verkenning heeft een concreet maatregelenpakket opgeleverd waar partijen mee aan de slag kunnen om behalve 26 kilometer dijkversterking, ook rivierverruiming, natuurontwikkeling, verbetering van de haventoegang en de aanleg van fiets- en wandelpaden te realiseren.

Tijdens de onderzoeksfase is goede ervaring opgedaan met een integrale gebiedsbenadering van het waterveiligheidsvraagstuk. De verkenning heeft een integraal voorkeursalternatief opgeleverd voor de beoogde dijkverbetering, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. De brede aanpak van inhoud en proces op basis van ontwerpend onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde, is toepasbaar bij andere dijkversterkingsopgaven of bij Integraal Riviermanagement.

Lees voor meer informatie het interview met projectleider Petra van den Brand van Infram.

De Stuurgroep Meanderende Maas. Projectleider Petra van den Brand van Infram vooraan, derde van rechts.

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Petra

expert besluitvorming & projectmanagement