ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Assetmanagement

Voor aantoonbare invulling van zorgplicht
Periode
 • 2015-heden
Betrokken partijen
 • STOWA
 • Unie van Waterschappen
 • Waterschappen
 • Ministerie an Infrastructuur en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat
 • ILT
 • AT Osborne

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in de Zorgplicht de wettelijke taken van de beheerder van primaire waterkeringen vastgesteld: zorgen dat de keringen aan de veiligheidseisen voldoen én zorgdragen voor noodzakelijk preventief beheer en onderhoud. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van dit doelvoorschrift door middel van audits en reality-checks. De zorgtaak is de kering beheerder bekend, maar het efficiënt inregelen en aantoonbaar maken blijkt in de praktijk lastig. Infram heeft ruime ervaring met de Zorgplicht. En met assetmanagement; in onze optiek een systematiek die op een logische manier invulling geeft aan de gewenste Zorgplicht en deze ook zichtbaar maakt.

20
Beheerders
3.800 km
Primaire kering
12
Zorgplicht-activiteiten
1
ILT

De vraagBreng beheerders aan het roer en in control

De sector wil zelf in de lead komen om de invulling van zorgplicht vorm te

geven. Daarnaast heeft ze behoefte aan concrete handvaten voor de implementatie. Infram is mede gevraagd om enerzijds te verbinden en normstellend invulling te geven aan de zorgplicht en anderzijds individuele beheerders te ondersteunen bij het kwartiermaken voor de zorgplicht.

Onze inbrengAssetmanagement als basis voor een nieuw kwaliteitsconcept

Infram is nauw betrokken bij diverse activiteiten om assetmanagement en zorgplicht te koppelen, zowel bij waterschap als Rijk. En heeft zich toegelegd op de vraag hoe kering beheerders het toezicht kunnen organiseren op een manier die werkbaar, efficiënt en inzichtelijk is. Door ervaring weten we dat door de systematiek van assetmanagement de waterbeheerder over de hele linie beter in control en bedrijfsmatig op een hoger plan komt. Dit hebben we ingezet in:

 • Ontwikkelen bestuurlijke visie;
 • Co-productie van uitvoeringskader en eerste veiligheidsrapportage;
 • Verkennende enquête informatievoorziening onder alle beheerders en samenbrengen beheersorganisaties en informatiebeheer;

Vanuit onze kennis en ervaring met assetmanagement inhoudelijke ondersteuning te bieden aan de beheerder op het gebied van inspectie- en onderhoudsplannen, inzet van middelen en mensen, de procesinrichting en borging van de Zorgplicht.

Als externe project- en procesmanager heeft Infram:

 • Het bestuurlijke proces aangestuurd en gefaciliteerd;
 • Leiding gegeven aan het projectteam;
 • Samenwerking met de partners vormgegeven door o.a. werkplaatsen te begeleiden;
 • Samen met een aantal experts, een gebiedsbeeld en bijbehorende maatregelen in kaart gebracht en vastgelegd in een MIRT onderzoeksrapport;
 • Projectondersteuning geleverd ten behoeve van risicomanagement en planning.

Het resultaatAantoonbare invulling van zorgplicht

Assetmanagement én Zorgplicht beiden aantoonbaar beter functionerend volgens een 'lerend systeem' dat inspeelt op veranderingen in de strategische doelen, de organisatie, de beschikbare technieken en middelen enmaatschappelijke ontwikkelingen (de PDCA-cyclus).

Dit heeft geresulteerd bouwstenen, zoals plannen, processen en rapportages, visie en informatie, nodig om deze PDCA-cyclus te laten functioneren.

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Franklin

senior adviseur en teammanager

Volgende project

Pilot waterbehoefte industrie

maakt waterbehoefte inzichtelijk