ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Restveengebied Zuidplaspolder

Toekomstvisie voor het laagste punt van Nederland
Bron afbeelding: Infram
Opdrachtgever
  • Gemeente Zuidplas
Periode
  • 2021-2023
Betrokken partijen
  • Org-ID
  • regionale overheden

De vraagHoe werken overheden goed samen naar een duurzame toekomst voor het Restveengebied?

In het ‘Restveengebied’, de polder met het diepste punt van Nederland tussen Gouda, Moordrecht en Nieuwekerk aan den IJssel, daalt de bodem. De veenbodem in het gebied verliest volume doordat het water uit het gebied en uit de bodem wordt afgevoerd. Door de drooglegging wordt de bodem steviger en kan ze vee en machines dragen. Nadelen zijn de verzakking van wegen en huizen, ook komt steeds makkelijker zout grondwater opborrelen. De gemeente Zuidplas, het waterschap en de provincie Zuid-Holland hebben behoefte aan een toekomstvisie en uitvoeringsagenda om te komen tot een ander gebruik van de polder. De gebiedsontwikkeling vraagt een uitgebalanceerd samenspel van de mensen in het gebied en de drie betrokken overheden. Infram en Org-ID gaan samen met hen aan de slag.

Onze inbrengAan de slag aan de hand van 4 pijlers

1. Respectvol samenwerken. Met open en geïnteresseerde houding en op zoek naar gezamenlijke belangen.

We ontwikkelen samen met overheden via ontwerpsessies en discussies een toekomstperspectief voor het gebied. Daarin is ruimte voor de opgaven van de verschillende overheden. Het waterschap loopt tegen steeds meer problemen aan in het waterbeheer. De gemeente wil een aantrekkelijk en leefbaar gebied houden. Ook voeren we gesprekken met de grondeigenaren in het gebied over hun wensen en hoe ze betrokken willen zijn.

2.Water en bodem sturend.

Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling zijn de kenmerken van het gebied en de uitdagingen die daarbij horen. Infram heeft daartoe een analyse gemaakt van het water en bodemsysteem. Leidende vragen daarbij zijn: hoe stevig is de bodem? Blijft melkveehouderij mogelijk in het gebied, welk deel van het gebied wordt het eerst te slap? Welk type landschap ziet men graag in de toekomst? Hoe ontwikkelt het landschap zich als de bodem nat wordt?

3. Toekomst perspectieven ontwikkelen vanuit ruimtelijke en sociale analyses.

We analyseerden:

  • De kenmerken van de bodem en het watersysteem in het gebied.
  • Het gebruik en de plannen in het gebied.
  • De wensen op het gebied van recreatie en ruimtelijke verbindingen.

Van daaruit ontwikkelen we toekomstperspectieven waarbij water en bodem sturend zijn. We kijken wat die perspectieven betekenen voor de toekomstige gebruiksmogelijkheden. Daarbij is gekeken naar landbouw, wonen, bedrijvigheid, recreatie, bereikbaarheid en energieontwikkeling. Omdat het een transitieproces is, dus een verandering waarbij het uiteindelijke eindbeeld niet precies vastligt, leggen we niet al precies vast wat wel en niet kan, maar is een beoordelingskader ontwikkeld waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst kunnen worden

4. Advies voor het bestuurlijke besluitvormingsproces.

De bestuurlijke stuurgroep van de drie overheden adviseren we onder meer over de te zetten stappen om te komen van plan naar uitvoeringsstrategie.

Het resultaatEen beeldende visie

Het resultaat is een beeldende visie (‘ontwikkelplan’ )voor de inrichting van het Restveengebied in de toekomst. Het ontwikkelplan verbindt opgaven met elkaar, waar bestuurders achter kunnen staan.Het ontwikkelplan geeft beelden bij een mogelijke toekomst, haar kansen én de uitdagingen. Infram en Org-ID ontwikkelen daarbij een afweegkader om toekomstige initiatieven te kunnen beoordelen. Tenslotte is een uitvoeringsstrategieontwikkeld, waarmee de drie overheden gezamenlijk kunnen blijven optrekken in de ontwikkeling van dit gebied om de bodemdaling te remmen en de inrichting va het gebied vorm te geven.

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Marinette

senior adviseur

Volgende project

Aardgasvrije wijk Reyeroord

Een integrale gebiedsaanpak met impact